EN QUÈ CONSISTEIX?
El lífting dels 8 punts és una tècnica descrita pel cirurgià brasileny Dr. Mauricio de Mayo.
Aquesta tècnica corregeix la flaccidesa i signes d’envelliment propis de l’edat, a base d’injectar àcid hialurónic en punts molt concrets de la cara que actuen d’ancoratge i de suport.
En envellir, el greix de la cara va disminuint i perd la seva fixació, però en comptes de lliscar-se per la gravetat, juntament amb la pell, es queda bloquejat en els lligaments, produint solcs i enfonsaments en certes zones del rostre, modificant la forma de la cara.
El lífting dels 8 punts, dóna suport a les zones on la pell perd el greix augmentant els punts d’ancoratge i el volum natural perdut.

EL MILLOR ÀCID HIALURÓNIC
El tractament lifting del 8 punts es realitza amb àcid hialurònic d’última generació, com Juvederm Voluma o Violift. Són àcids hialurónics amb una estructura anomenada Vycross, específics per aquesta tècnica ja que tenen una densitat adequada i s’adapten perfectament al teixit.

RESULTATS
• El resultat és totalment natural.
• No canvia l’expressió de la cara.
• Millora la hidratació i la pell de la cara.
• Suavitza les faccions del rostre, eliminant la duresa que la cara va adoptant amb l’edat.
• Desapareixen les ombres i depressions.
• Aspecte més rejovenit i ferm.
• El resultat és totalment satisfactori.

EVALUACIÓ DEL TRACTAMENT
Els resultats es noten al moment, però s’ha d’esperar dues setmanes per una millor valoració. No necessita anestèsia. Després del tractament es pot fer vida totalment normal.

A DESTACAR
El lifting del 8 punts és un tractament que pot tenir un paper totalment preventiu contra l’envelliment, no cal esperar a començar quan ja tenim la flaccidesa. Si comencem abans, retardarem l’aparició de depressions, flaccidesa i línies d’expressió.

lifting
Els principals punts que es tracten per aconseguir aquest lífting són:
1. Arc zigomàtic: Punt d’elevació del pòmul lateral.
2. Pòmul: Projecció dels pòmuls i reducció del solc del rictus.
3. Zona de la galta mitjana: Millora la unió entre la parpella i la galta mitjana amb una consegüent
disminució de la depressió del llagrimal.
4. Fossa canina i solc naso-labial.
5. Línies de la marioneta: Eleva les comissures de la boca.
6. Solc previ a la papada: Millora el despenjament del doble mentó.
7. Perfil de la mandíbula: Suavitza l’oval de la cara.
8. Regió submalar.

A l’hora de realitzar el tractament s’ha de fer un diagnòstic personalitzat per esbrinar quins són els punts que necessiten més elevació, per recuperar el contorn perdut de la cara, propi de la joventut.

…………………………………………………………………………..

¿EN QUÉ CONSISTE?
El lífting de los 8 puntos es una técnica descrita por el cirujano brasileño Dr. Mauricio de Mayo. Esta técnica corrige la flaccidez y los signos de envejecimiento propios de la edad, a base de inyectar ácido hialurónico en puntos muy concretos de la cara que actúan de anclaje y de soporte.
Al envejecer, la grasa de la cara va disminuyendo y pierde su fijación, pero en lugar de caer por la gravedad, juntamente con la piel, se queda bloqueada en los ligamentos, produciendo surcos y hundimientos en ciertas zonas del rostro, modificando la forma de la cara.
El lífting de los 8 puntos, da soporte a las zonas en las que la piel pierde la grasa aumentando los puntos de anclaje y el volumen natural perdido.

EL MEJOR ÁCIDO HIALURÓNICO
El tratamiento «lifting de los 8 puntos» se realiza con ácido hialurónico de última generación, como Juvederm Voluma o Violift. Son ácidos hialurónicos con una estructura llamada Vycross, específicamente desarrollados para esta técnica ya que tienen una densidad adecuada y se adaptan perfectamente al tejido.

RESULTADOS
• El resultado es totalmente natural.
• No cambia la expresión de la cara.
• Mejora la hidratación y la piel de la cara.
• Suaviza las facciones del rostro, eliminando la dureza que la cara va adoptando con la edad.
• Desaparecen las sombras y depresiones.
• Aspecto más juvenil y firme.
• El resultado es totalmente satisfactorio.

EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO
Los resultados se notan al momento, pero se ha de esperar dos semanas para una mejor valoración.
No necesita anestesia. Después del tratamiento se puede hacer vida totalmente normal.

A DESTACAR
El lifting del 8 puntos es un tratamiento que puede tener un papel totalmente preventivo contra el envejecimiento, no hace falta esperar a comenzar cuando ya tenemos la flaccidez. Si comenzamos anates, retardaremos la aparición de depresiones, flaccidez y líneas de expresión.

Los principales puntos que se tratan para conseguir este lífting son:
1. Arco zigomático: Punto de elevación del pómulo lateral.
2. Pómulo: Projección de los pómulos y reducción del surco del rictus.
3. Zona de la mejilla media: Mejora la unión entre el párpado y la mejilla media con una consecuente disminución de la depresión del lagrimal.
4. Fosa canina y surco naso-labial.
5. Líneas de la marioneta: Eleva las comisuras de la boca.
6. Surco previo a la papada: Mejora el descuelgue del doble mentón.
7. Perfil de la mandíbula: Suaviza el óvalo de la cara.
8. Región submalar.

A la hora de realizar el tratamiento se ha de hacer un diagnóstico personalizado para saber cuáles son los puntos que necesitan más elevación, para recuperar el contorno perdido de la cara, propio de la joventud.