varius
Que és l’esclerosi de varius?
Es tracta d’una alternativa del tractament de la insuficiència venosa crònica.
Aquest tractament permet eliminar qualsevol vena varicosa independent de les seves dimensions mitjançant una injecció a la alteració vascular
d’una substància química, que produirà la lesió de la paret interior del vas i conseqüentment el seu tancament.

Quina substància s’utilitza?
Entre les substàncies químiques més utilitzades per a la realització d’aquest tractament ha el polidocanol usat a diferents concentracions depenent del calibre de la vena que volem eliminar.
Avantatges de l’us del Polidocanol:
Que la injecció és relativament indolora, que posseeix una baixa incidència de reaccions al?lèrgiques, escassa toxicitat.
L’únic inconvenient. L’esclerosi tot i ser una tècnica molt segura pot
tenir certes complicacions. Les més freqüents són la hiperpigmentació que és molt freqüent i sol desaparèixer amb el temps.
Una altra complicació és el matting consistent en l’aparició d’una fina xarxa de telangiectasies vermelles al voltant de les varius ja tractades
que desapareixen espontàniament entre 3 i 12 mesos i urticària consistent en l’aparició d’una petita zona eritematosa al voltant del punt d’injecció que sol cedir en 30 o 40 minuts.

Quines alteracions podem tractar?
– Venes de major calibre a menor.
– Venes profundes a superficials.
– Telangièctasis.
Contraindicacions:
L’esclerosi aquesta contraindicada en embarassades, al?lèrgics, malalties del col?lagen, malalties sistèmiques, infeccions, trombosi, malalties arterials, tractaments anticoagulants, microangiopatia diabètica, etc.

I desprès de la sessió?
Després d’aquest procediment cal que el pacient marxi a casa amb uns esparadraps que produeixen una petita compressió en la zona tractada i que al cap de 12 hores es poden retirar. Ja no és necessari portar mitges de compressió, com era habitual. També és recomanable caminar uns 30’ desprès de la sessió i utilitzar cremes com Angiogel 2 vegades al dia per minimitzar el risc de pigmentacions i millorar els resultats estètics.

Quantes sessions es necessiten?
El nombre de sessions necessàries dependrà de cada pacient i la seva durada és d’uns 15 o 20 minuts. Les sessions es poden repetir a la setmana sempre que no es repeteixi la zona tractada.
Hem d’esperar de 8 a 14 setmanes a valorar els resultats.

……………………………………………………………

¿Qué es la esclerosis de várices?
Se trata de una alternativa del tratamiento de la insuficiencia venosa crónica.
Este tratamiento permite eliminar cualquier vena varicosa independientemente de sus dimensiones mediante una inyección en la alteración vascular de una sustancia química, que producirá la lesión de la pared interior del vaso y consecuentemente su anulación.

¿Qué sustancia se utiliza?
Entre las sustancias químicas más utilizadas para la realización de este tratamiento, está el polidocanol usado en diferentes concentraciones dependendo del calibre de la vena que deseamos eliminar.
Ventajas del uso del Polidocanol: Que la inyección es relativamente indolora, que posee una baja incidencia de reacciones alérgicas y escasa toxicidad.
El único inconveniente: La esclerosis, a pesar de ser una técnica muy segura puede tener ciertas complicaciones. La más frecuente es la hiperpigmentación (muy frecuente) y suele desaparecer con el tiempo. Otras complicaciones son el matting que consiste en la aparición de una fina red de telangiectasias rojas al rededor de las várices ya tratadas, que desaparecen espontáneamente entre 3 y 12 meses después; y la urticaria, consistente en la aparición de una pequeña zona eritematosa al rededor del punto de inyección que suele ceder en 30 o 40 minutos.

¿Qué alteraciones podemos tratar?
– Venas de mayor calibre a menor.
– Venas profundas a superficiales.
– Telangiectasis.
Contraindicaciones:
La esclerosis está contraindicada en embarazadas, alérgicos, personas con patologías del colágeno, enfermedades sistémicas, infecciones, trombosis, enfermedades arteriales, tratamientos anticoagulantes, microangiopatía diabética, etc.

¿Y después de la sesión?
Después de este procedimiento el paciente debe marchar a casa con unos esparadrapos que produceen una pequeña compresión en la zona tratada y que al cabo de 12 horas se pueden retirar. Ya no es necesario usar medias de compresión, como era habitual. También es recomendable caminar unos 30’ después de la sesión y utilizar cremas como Angiogel 2 veces al día para minimizar el riesgo de pigmentaciones y mejorar los resultados estéticos.

¿Cuántas sesiones se necesitan?
El número de sesiones necesarias dependerá de cada paciente y su duración es de unos 15 o 20 minutos. Las sesiones se pueden repetir a la semana siempre que no sea en la zona anteriormente tratada.
Hemos de esperar de 8 a 14 semanas para valorar los resultados.